Nieuwsbrief, oktober 2013

Nieuwsbrief Hospice Amandi Oktober 2013
Als betrokkene bij de ontwikkeling van de plannen voor de realisatie van een
hospice in de Gemeente Kaag en Braassem, informeren we u via deze brief over
de aanloop en de huidige stand van zaken.
Aanloop
In de gemeente Kaag en Braassem leeft al langere tijd de behoefte om een hospice
te realiseren. Een initiatiefgroep bestaande uit enthousiaste deskundigen hebben
hier ruim een jaar lang onderzoek naar gedaan, van december 2011 tot januari
2013. De uitkomst was dat er een duidelijke behoefte is aan hospice-bedden en dat
de gemeente Kaag en Braassem nog een ‘blinde’ vlek is op de kaart als het gaat om
een voorziening voor hospice-zorg.
Waar staan we?
Begin 2013 is er een bestuur opgericht om de realisatie van het hospice vorm
te geven.
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
 • Wim Sleeuw
 • George de Koning
 • Trudie van der Meer
 • Johan de Graaf
 • Riet Spaargaren
 • Erik Blom
 • Paul Wolvers
Voorzitter
Penningmeester
Notulist
Commissie Huisvesting
Commissie Zorg
Commissie Fondsenwerving
Algemeen lid en commissielid Huisvesting
Al snel zijn we in gesprek gegaan met een aantal inwoners van de Gemeente Kaag
& Braassem met de vraag of zij ons initiatief kunnen ondersteunen en aanbevelen.
Dat heeft geresulteerd in een Comité van Aanbeveling, bestaande uit:
 • M.van der Velde-Menting
 • W. Broeders
 • O.W.D.C. von Hertzberg
 • A.Smit
 • W.J. van Schaik
 • E.B. Mandenmaker
 • W.Beekhuis
 • R.Hensen
Burgemeester Gemeente Kaag & Braassem
Pastoor van Federatie St Clara en St Franciscus
notaris
Directeur Rabobank
Dominee van de NH kerk in Woubrugge
Dominee van de Geref. Kerk in Woubrugge
Huisarts Rijpwetering
Directeur Alkemade Wonen
Een hospice of een bijna-thuis-huis?
Deze beide termen worden naast elkaar gebruikt. Er is een klein verschil. Zowel in
een hospice als in een bijna-thuis-huis bieden deskundigen en vrijwilligers hulp en
ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase en voor wie thuis blijven niet
mogelijk of wenselijk is. De vrijwilligers ondersteunen de mantelzorgers in hun zorg
voor de stervende of vervangen de mantelzorg er als zij hiervoor om welke reden
dan ook, niet in de gelegenheid zijn. In een hospice is zowel overdag als ‘s nachts
verpleegkundige zorg aanwezig naast ander e deskundigen op medisch en geestelijk
vlak. In een bijna-thuis-huis is de zorg die thuis geleverd werd verplaatst naar het
bijna-thuis-huis. De huisarts van de opgenomen gast of bewoner, houdt overdag de
medische verantwoordelijkheid en de verpleegkundigehulp komt van de (reguliere)
thuiszorg. Net als thuis is er altijd ’s nachts een verpleegkundige of huisarts
oproepbaar of kan professionele nachtzorg ingezet worden.
Omdat in de volksmond het woord ‘hospice’ meer aanspreekt, zullen wij het in de
communicatie hebben over een Hospice in plaats van ‘bijna-thuis-huis’.
Hospice AMANDI
Het bestuur heeft als naam gekozen voor het hospice: ‘Amandi ’, wat staat voor
‘Liefdevol’. Deze naam is gekozen omdat we van alle betrokkenen bij de gasten in
het Hospice een liefdevolle houding vragen én omdat deze naam het meest recht
doet aan de visie die het bestuur heeft op het hospice voor de inwoners van de
gemeente Kaag en Braassem:
‘Het Hospice Amandi streeft ernaar een plek te creëren die mensen in hun laatste
levensfase een gastvrij (t)huis biedt waar kwaliteit van lever voorop staat; een
warme, veilige, liefdevolle omgeving met aandacht voor de wensen en behoeften
van de gasten en hun naasten. Uitgangspunt hierbij is dat de gasten van het
Hospice zo lang mogelijk zelfstandig blijven en waar mogelijk samen met hun
naasten, met behoud van eigen-waarde(n), vorm en inhoud kunnen geven aan hun
levenseinde. Zij kunnen hierbij rekenen op deskundige en betrokken vrijwilligers en
een team van professionals die oog hebben voor lichamelijk, emotioneel en
spiritueel welzijn.’
Locatie
De eerste stap is het vinden van een geschikte locatie. We hebben overleg gehad
met een aantal partijen, waaronder de Gemeente. Zij ondersteunt ons initiatief van
harte en heeft ons een aantal mogelijke locaties aangewezen. We hebben ons oog
laten vallen op de locatie van de voormalige school De Meerpaal in Nieuwe
Wetering. Wij waren er meteen erg enthousiast over en we zijn bezig met plannen
voor aankoop van de grond. Wij hebben hierover ook contact gehad met leden van
de Dorpsraad en de inwoners van Nieuwe Wetering zijn via de nieuwsbrief van de
dorpsraad op de hoogte gebracht.
Fondsenwerving en sponsoring
Een hospice is voor haar éénmalige investeringen en jaarlijkse exploitatie
afhankelijk van sponsors, giften, donateurs etc. In het jaar nadat het hospice
gerealiseerd is, draagt de overheid bij in de kosten voor huisvesting en een
professionele coördinator. Echter, Hospice Amandi staat nog aan het prille begin.
De aankoop van een pand en de inrichting daarvan is de eerste prioriteit waarop
het hospice zich richt. Daarna zal voor de jaarlijkse exploitatie de fondsenwerving
op gang komen. De commissie Fondsenwerving buigt zich momenteel over de
wijze waarop de benodigde middelen gegenereerd kunnen worden. De eerste bedragen zijn
inmiddels toegezegd. Mede daardoor hebben we de mogelijkheid om de communicatiemiddelen
te ontwikkelen en financieren: een website, een logo en een digitale nieuwsbrief.
Verdel ICT en Media heeft ons hiervoor een zeer sympathiek aanbod gedaan
en we werken inmiddels met hen samen.
Medewerking in welke vorm dan ook is van harte welkom: deskundigheid, tijd,
donaties, sponsoring, etc. Vanaf deze plek willen we daarom ook Notariskantoor
Von Hertzberg hartelijk danken voor het kosteloos deponeren van de statuten en
Accountantskantoor Flynth voor het kosteloos gebruik van de mooie
vergaderruimte, iedere twee weken, inclusief koffie met een koekje!
Tot slot
In onze volgende berichtgeving hopen we onze site inclusief logo te kunnen
introduceren en u verder te kunnen informeren over de huisvesting. Indien u
vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u deze mailen naar info@hospiceamandi.nl
Ook kunt u zich laten registreren indien u deze brief niet
rechtstreeks heeft ontvangen en opgenomen wilt worden in ons adressenbestand.
Geplaatst in Archief.